Toekomst van de landbouw
Nederland is een cultuurlandschap. Het landelijk gebied is grotendeels vormgegeven door de landbouw maar tegelijkertijd staat de landbouwsector onder druk. In deze workshop gaan we op zoek naar een toekomstbeeld voor de landbouw in Nederland. Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van deze ontwikkelingen voor het landschap? En wat betekent dit voor de rol van de landbouw als landschapsbeheerder? Wat zijn kansen, knelpunten en dilemma’s? De workshop biedt inspiratie en brengt kennis en ervaring samen die kunnen leiden tot nieuwe inzichten.

Onder leiding van Floor van Gils en Wijtze Hoogeveen

Rol van de overheid
Belangrijkste doelstelling van St. CEPRO is het (re-)vitaliseren van lokale gemeenschappen zoals die  binnen de gemeente Westerveld. Hoe kunnen deze kleine gemeenschappen, binnen hun regionale agrarische context, zich zowel sociaal-maatschappelijk als economisch in stand houden. 

Daar spelen vele maatschappelijke thema’s een rol en zijn er een behoorlijk aantal stakeholders die hun belangen graag vertegenwoordigd zien in dit, participatieve, proces. Denk hierbij aan thema’s als zorg en welzijn, circulaire voedselketen, energie, behoud van het agrarisch karakter, lokaal produceren binnen een  regionale afzetmarkt.
Wat zou hierin de rol van de overheid zijn die zij zou moeten – kunnen – willen nemen?

Onder leiding van Bertus Benning en Jacob Boonstra


Energietransitie bij erfgoed 
Wij doen het! Een werkboek voor lokale gemeenschappen over erfgoed en energie
Inwoners willen regie hebben over wat er in hun omgeving gebeurt. Het werkboek Wij Doen Het! biedt lokale gemeenschappen veel handvatten om samen aan de slag te gaan met het thema energie en de kwaliteit van de omgeving, op gebouwen- én gebiedsniveau.

Onder leiding van Marieke van Zanten (landschapsarchitect bij Het Oversticht) en Maarten Vieveen (onderzoeker Duurzaam Erfgoed bij het Kenniscentrum NoorderRuimte).

Erfgoedparticipatie

We leven in een dynamische en snel veranderende wereld. Veel vraagstukken zijn complex, onvoorspelbaar en vaak onderling met elkaar verbonden. Hoe kunnen we samenkomen en samenwerken om met die vraagstukken aan de slag te gaan? 
Iedereen kijkt op een eigen manier naar een onderwerp vanuit beleving en belangen. Met participatie gaan we in gesprek om al die perspectieven en belangen helder te krijgen en betrokkenheid te creëren om met elkaar ideeën te vormen. Door alle wijsheden bij elkaar te brengen en te leren en doen, komen we tot gedragen oplossingen.
Participatie is een breed begrip, met ontelbaar veel methoden en instrumenten, afhankelijk van doel, doelgroep, opgaven en grootte van het gebied of vraagstuk. We hebben een participatieladder en een -kompas, instrumenten die inzicht en richting geven aan bijvoorbeeld landschapsbiografieën, gebiedspaspoorten, vrijwillige monumentenlijsten, schouwgroepen, erfgoedplatforms, proeftuinen, ontwerpstudio’s, schetsschuiten en rollenspellen.
Hoe kan participatie een rol spelen bij het in stand houden, beheren, ontwerpen en ontwikkelen van erfgoed?
Ga samen met buitengewoon associate professor Elyze Storms-Smeets (Wageningen Universiteit) en drs. Miriam Winkel, adviseur participatie van de gemeente Westerveld, interactief aan de slag en in gesprek over participatie om tot een cultuur van betekenisvolle dialoog en samenwerking te komen.

Onder leiding van Elyze Storms-Smeets en Miriam Winkel

Social spaces 
De pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk sociaal contact voor ons welzijn is. Met dit in gedachten, hoe kunnen we sociale netwerken en ontmoettingsplekken versterken en ontwerpen? Doe mee aan interactieve workshops waarin we brainstormen over de cruciale thema’s (kansen, knelpunten en ruimtelijke eisen/kwaliteiten) om sociale netwerken en ontmoettingsplekken te scheppen.
Vorm: Interactief; creatieve brainstormsessie
Wat levert het de deelnemer op: Inspiratie, co-creëren van kennis en ideeën, bewustmaking van belangrijke thema’s en aandachtspunten bij het creëren van sociale netwerken en het ontwerpen van sociale ruimten.

Onder leiding van: Ineke Nel en Henk van der Meer

En verder:

Herbestemming van erfgoed 
Arno Boon