Stichting CEPRO

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Verandering van ons landschap is van alle tijden.

De mens heeft het landschap in Nederland door de eeuwen heen naar zijn hand gezet. Het is dooraderd met dijken, vaarten, terpen, verdedigingslinies, landgoederen, dorpen en steden. Cultureel erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van deze leefomgeving, die nog altijd in ontwikkeling is.  Samen voegen we steeds een nieuwe laag toe aan onze geschiedenis.

Nu we overgaan naar een duurzame energievoorziening, staan we voor een uitdaging. Ons erfgoed en landschap kunnen richting en inspiratie geven aan de inpassing van hernieuwbare bronnen van energie zoals zonne-, wind- en bio-energie.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich in voor het cultuurlandschap door veranderingen daarin te begeleiden. Ze onderzoeken daarvoor de geschiedenis, het karakter en de cultuurhistorische waarde van het landschap. Ook verlenen ze subsidies voor het in stand houden van groen erfgoed. Zo blijft de geschiedenis van onze leefomgeving herkenbaar. Reden genoeg voor de RCE om aan te sluiten bij de stichting CEPRO.