Stichting CEPRO

Elyze Storms

Dr. Elyze Storms-Smeets (1975) is historisch geograaf en senior adviseur erfgoed. Zij is de beoogde kandidaat voor de buitengewone leerstoel Cultureel Erfgoed en Participatieve Ruimtelijke Ontwikkeling, waarbij zij de eerste twee jaar een aanstelling als Associate Professor krijgt, en vervolgens –door middel van een aangevulde wetenschappelijke track record – buitengewoon hoogleraar.

Geboren aan de rand van het Zuid-Limburgse Valkenburg zwierf ik al van jongs af aan door het Zuid-Limburgse heuvellandschap. De liefde voor het landschap is toen ontstaan. In mijn studie en werk heb ik mijn eigen pad weten te maken door als historisch geograaf te specialiseren op historische buitenplaatsen en landgoederen. Dat begon met mijn promotie aan de University of Leeds (UK). Van 2012 tot 2017 was ik werkzaam als universitair docent bij Kenniscentrum Landschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met bijzonder hoogleraar Yme Kuiper bouwde ik een geheel nieuw onderwijsprogramma op, met een bachelor- en masterprogramma, en werkte aan nieuw onderzoek waarbij mijn geografische benadering en de relatie met de erfgoedpraktijk centraal stond.

Bij het Gelders Genootschap startte ik in 2007 met projecten als Kastelenboek Gelderland, Gelders Arcadië en de Oude Kaart van Nederland. Dat werk is uitgegroeid tot onderzoek en advisering aan overheden, erfgoedinstellingen en erfgoedeigenaren met betrekking tot verleden en toekomst van (groen) erfgoed in heel Nederland. Centraal daarin staan vragen rondom duurzame instandhouding, nieuwe economische dragers en herbestemming, waarbij ik een duidelijke link leg met de historische functies en waarden als basis voor de toekomst. Als senior adviseur erfgoed en landschap heb ik binnen de erfgoedwereld gebiedsgerichte en ensemblegerichte benaderingen geïntroduceerd en gepromoot. Zo heeft Provincie Limburg mijn ensemblemethodiek overgenomen in hun nieuwe provinciale erfgoedbeleid en werk ik momenteel nauw samen met Provincie Gelderland, TU Delft en Europese partners aan de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak voor erfgoed, waarbij op diverse schaalniveaus gekeken wordt naar verleden en toekomst van erfgoed (project Innocastle). Deze methode zal in het nieuwe erfgoedbeleid opgenomen worden als basis voor toekomstige erfgoedprojecten in Gelderland. Tevens werken we samen aan een ontwerpatlas waarbij deze nieuwe gebiedsgerichte benadering voor erfgoed centraal staat.

In alle projecten speelt participatie een grote rol. Kern van mijn werk is de samenwerking met erfgoedinstellingen, eigenaren en overheden. Door middel van een-op-een gesprekken, schetsschuiten of werkateliers zoek ik samen met direct betrokkene stakeholders oplossingen waarin historische waarden en toekomstwensen elkaar versterken. De laatste jaren zien we ook meer aandacht voor maatschappelijke en sociale betekenissen van erfgoed. Bij het Zuid-Limburgse project over leegstand en herbestemming werd stilgestaan bij de samenwerking en rollen van diverse stakeholders, bij modern nabuerschap, en bij maatschappelijke functies als herbestemmingskans. Trefwoorden in mijn werk zijn: partijen verbinden, schakelen tussen schaalniveaus (van lokaal tot internationaal), toekomstgericht met respect voor het verleden, verbinding creëren tussen wetenschap en praktijk van erfgoedzorg.

Mijn ambitie is om de academische wereld en de erfgoedwereld nauwer met elkaar te verbinden. Nieuwe kennis en methodes uit de wetenschap dragen bij aan beter toegepast onderzoek en erfgoedbeleid. Andersom, de ervaringen van overheden en eigenaren uit de praktijk zijn zeer waardevol in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met betrekking tot erfgoed en ruimtelijke planning. Mijn publicaties en optredens (colleges, etc.) weerspiegelen mijn werk in zowel de erfgoedwereld als academica.